Politique en matière de cookies

B&B De Fruithoeve gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. B&B De Fruithoeve gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Lors de votre première visite sur notre site Web, nous vous avons déjà informé de ces cookies et nous vous avons demandé votre autorisation pour leur placement.

Vous pouvez désactiver les cookies en configurant votre navigateur Internet de sorte qu’il ne stocke plus de cookies. En outre, vous pouvez également supprimer toutes les informations précédemment stockées via les paramètres de votre navigateur.

Pour une explication, voir : https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Politique de confidentialité

B&B Fruithoeve, gevestigd aan Hertstraat 48, 3732 Hoeselt-Schalkhovn, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Données personnelles que nous traitons

B&B Fruithoeve verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Vous trouverez ci-dessous un aperçu des données personnelles que nous traitons :

– Prénom et nom

– Date de naissance

– Adresse postale

– Numéro de téléphone

– Adresse e-mail

Données personnelles spéciales et/ou sensibles que nous traitons

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@fruithoeve.be, dan verwijderen wij deze informatie.

Dans quel but et sur quelle base nous traitons les données personnelles.

B&B Fruithoeve verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Envoi de notre newsletter et/ou brochure publicitaire

– Pour pouvoir vous appeler ou vous envoyer un e-mail si cela est nécessaire pour pouvoir exécuter nos services

– Pour vous informer des modifications apportées à nos services et produits

– Pour vous livrer des biens et des services

Prise de décision automatisée

B&B Fruithoeve neemt geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen op basis van geautomatiseerde verwerkingen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van B&B Fruithoeve) tussen zit.

Combien de temps nous conservons les données personnelles

B&B Fruithoeve bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Partage de données personnelles avec des tiers

B&B Fruithoeve verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. B&B Fruithoeve blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Afficher, modifier ou supprimer des données

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door B&B Fruithoeve en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Vous pouvez envoyer une demande d’accès, de correction, de suppression, de transfert de données de vos données personnelles ou une demande de retrait de votre consentement ou d’opposition au traitement de vos données personnelles à an@fruithoeve.be.

Pour vous assurer que la demande d’accès a été faite par vous, nous vous demandons d’envoyer une copie de votre preuve d’identité avec la demande. Nous répondrons à votre demande dans les plus brefs délais, mais dans un délai de quatre semaines.

B&B Fruithoeve wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de privacycommissie. Dat kan via de volgende link: https://www.privacycommission.be/nl

Comment nous protégeons les données personnelles

B&B Fruithoeve neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via an@fruithoeve.be